Σχετικά με το έργο

Image by Freepik

Η ανάπτυξη πράσινων ικανοτήτων έχει γίνει και θα είναι στο άμεσο μέλλον το κλειδί για τη διατήρηση της προστιθέμενης αξίας στη βιώσιμη οικονομία που προσπαθεί να δημιουργήσει η ΕΕ. Έχει καταστεί σαφές ότι η ΕΕΚ και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις αβεβαιότητες που φέρνει το μέλλον και ταυτόχρονα να συμβάλουν στη βιώσιμη κοινωνία.

Η σημασία που αποκτούν οι πράσινες δεξιότητες σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς, που οι απαιτήσεις για πιο βιώσιμες λειτουργίες είναι πιο πιεστικές και μεταβαλλόμενες, μεταφέρεται όχι μόνο στον κόσμο της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και στον κόσμο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς ως εκπαιδευτικός κλάδος είναι ο πιο στενά συνδεδεμένος με την βιομηχανία.

Οι πράσινες δεξιότητες και η βιώσιμη οικονομία απαιτούν την ανάπτυξη συνόλου δεξιοτήτων υψηλής αξίας και ποιότητας στον τομέα της ΕΕΚ και των ΜμΕ. Η ευέλικτη νοοτροπία και η ετοιμότητα για την αλλαγή είναι ιδιαιτέρως σημαντικά τώρα, περισσότερο από ποτέ, για την προώθηση και την πραγματοποίηση της αλλαγής προς μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία.

Η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, σχετικά με τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας για την αλλαγή συμπεριφοράς και την καθοδήγηση προς την αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών, με γνώμονα την ανάπτυξη νέων πράσινων δεξιοτήτων.

Το έργο του Green Collider και η συνεργασίες που έχει διαμορφώσει, στοχεύουν σε αυτά τα ζητήματα από το  2022 έως το 2024.

Στόχοι

Image by Freepik

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εισαγωγής των αλλαγών που επιφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τόσο στον τομέα της ΕΕΚ όσο και στον επιχειρηματικό τομέα·
  • να αυξηθεί το επίπεδο ετοιμότητας για αλλαγή στον τομέα της ΕΕΚ και των επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ).
  • να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης σκέψης και της κυκλικής οικονομίας, καθιερώνοντας και ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και του επιχειρηματικού τομέα·
  • να διευκολυνθεί η διακρατική ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας και η συνδημιουργία γνώσης·
  • ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών για την κατάρτιση επαγγελματιών ΕΕΚ και μεντόρων εντός εταιρείας, για την εφαρμογή βιώσιμης σκέψης και κατά συνέπεια την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλαδή την παροχή δεξιοτήτων που απαιτούνται για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΕΚ ;
  • ανάπτυξη βιώσιμων και μεταβιβάσιμων εργαλείων για την εφαρμογή βιώσιμης σκέψης και την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων τόσο στην επίσημη όσο και στην άτυπη ΕΕΚ.

Αποτελέσματα

Green Collider
Masterclass

Το Green Collider Masterclass αποτελείται από 4 εξατομικευμένες ενότητες που καλύπτουν τη θεωρητική και πρακτική γνώση για τη βιώσιμη σκέψη και την ανάπτυξη πράσινων ικανοτήτων, εμπλουτισμένα με σειρά τεσσάρων σύντομων διαδικτυακών σεμιναρίων τον Φεβρουάριο του 2023. Το Green Collider Masterclass παρέχει μια ποικιλία στοιχειωδών γνώσεων και πρακτικών χρήσεων έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ να μπορούν να τις εφαρμόσουν στο επόμενο βήμα της επίλυσης μιας πραγματικής αυθεντικής εργασίας που παρέχεται από τις ΜΜΕ.

ΕΕΚ-Επιχειρηματική Πράσινη Συνεργασία Collider

VET-Business Green Cooperation Collider, ένα εννοιολογικό πλαίσιο που καλύπτει διαφορετικές μεθοδολογίες για συνεργασία ΕΕΚ-επιχειρήσεων, όπως αυθεντική πρόκληση εργασιών από το πραγματικό περιβάλλον εργασίας και συνοδευτικό εργαλείο αυτο-ανασκόπησης σε μορφή διαδικτυακού διαδραστικού παιχνιδιού, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Αυτό το προϊόν προτείνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ σε συνεργασία με ΜΜΕ. τους υποστηρίζει να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της εισαγωγής βιώσιμης σκέψης στο μαθησιακό περιβάλλον και να αντιπροσωπεύσουν έτσι μια καινοτομία στον χώρο της ΕΕΚ.

Έγγραφο Πολιτικής Green Collider

Συνοψίζει τη σχεδιασμένη διαδικασία εκμάθησης και διαμόρφωσης πολιτικών από κάτω προς τα πάνω και εξετάζει δύο βασικά ζητήματα: τον ρόλο των εκπαιδευτικών ΕΕΚ στην ανάπτυξη πράσινων ικανοτήτων και βιώσιμης σκέψης μέσω της συνεργασίας ΕΕΚ-επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων WBL/μαθητείας και πώς ο πολλαπλασιασμός του προγράμματος σπουδών με γνώμονα τις ικανότητες και τη χρήση της βιώσιμης σκέψης και των πράσινων δεξιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ κλείνουν το χάσμα δεξιοτήτων-ανάγκων και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΚ σε αυτή τη διαδικασία. ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων ΕΕΚ να έχουν αυτοπεποίθηση όταν εισάγουν βιώσιμη σκέψη στο περιβάλλον διδασκαλίας μέσω δράσεων πολιτικής.

Συνεργασία

created with mapchart.net

Erythrou Stavrou 28 & Karyotaki,
22131, Tripolis
GREECE
www.uop.gr

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000. Η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στην Τρίπολη της Ελλάδας και αποτελείται από 9 Σχολές και 22 Ακαδημαϊκά Τμήματα. Έχει φοιτητικό πληθυσμό περίπου 25000 ατόμων. Προσφέρει σπουδές σε όλους τους κύκλους μάθησης: προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς καθώς και δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης και ΕΕΚ. Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η προώθηση της διδασκαλίας, της έρευνας και της συνολικής ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλά πρότυπα ποιότητας σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών, έρευνας και διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστήμιο με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δραστηριοποιείται σημαντικά στην έρευνα έχοντας σε εξέλιξη περίπου 250 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα (κυρίως διεθνή αλλά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα) όπως το Horizon 2020, Erasmus+, Interreg, Προγράμματα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και πολλά άλλα.

Dimiceva 13
1504 Ljubljana
SLOVENIA
www.gzs.si

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του (περισσότερες από 7000 εταιρείες μέλη). Με σχεδόν 170 χρόνια παράδοσης, είναι ο επιχειρηματικός οργανισμός με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Σλοβενία. Οι εταιρείες μέλη του CCIS προέρχονται από όλους τους τομείς και όλες τις περιφέρειες της Σλοβενίας. Το CCIS ενώνει 26 κλαδικές ενώσεις, που εκπροσωπούν όλους τους σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς της Σλοβενίας. Το CCIS διαθέτει 13 περιφερειακά γραφεία στη Σλοβενία. Οι υπάλληλοι του CCIS παρέχουν τεχνογνωσία, τεχνογνωσία και γνώση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και θεμάτων. Το CCIS έχει την ιδιότητα του αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και είναι εταίρος της κυβέρνησης στην προετοιμασία της νομοθεσίας και των στρατηγικών πολιτικής. Το CCIS είναι μέλος σε πολυάριθμα κυβερνητικά όργανα, συμβούλια και επιτροπές, παρέχοντας τεχνογνωσία και τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης.

Raval de Sant Pere, 1, entresuelo 43201 Reus, Tarragona
SPAIN
www.domspain.eu

Η DomSpain (DS Formacio) είναι μια Εταιρεία Εκπαίδευσης και Συμβούλων που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό. Η DomSpain συμμετέχει στο Σύμφωνο της ΕΕ για τις Δεξιότητες. Τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται στις δικές μας εγκαταστάσεις καθώς και σε 6 αστικά κέντρα και 5 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επαρχίας Tarragona. Απασχολούμε 40 εκπαιδευτικούς και μετράμε με περίπου 1400 μαθητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η DomSpain είναι μέλος της International E-Learning Association, ενός διεθνούς δικτύου επαγγελματιών, ερευνητών και φοιτητών της ηλεκτρονικής μάθησης. Επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στον εθελοντισμό, που εργάζονται σε κοινωνικά θέματα, εμπλέκοντας στις δραστηριότητές μας όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα.

Via Pietra Pinta, 31 Cori, Latina
ITALY
www.tasteroots.bio

Η Taste Roots Cooperative Society είναι μια start-up που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017, με κύριο στόχο την ψηφιακή αγροτική ανάπτυξη και τη δημιουργία δραστηριοτήτων τουριστικής επωνυμίας για διαφορετικές επιχειρήσεις. Η περιοχή εργασίας του είναι η κομητεία Latina, στο νότιο τμήμα της Ρώμης. Η Taste Roots ιδρύθηκε για να συνδυάσει την εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την ψηφιακή επικοινωνία, τη διαχείριση έργων και την εκπαίδευση που έχουν αποκτήσει τα ιδρυτικά μέλη. Αυτές οι εμπειρίες έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων/προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κατάρτισης/εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων, καθώς και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων (ρεσεψιόν, συγκέντρωση κεφαλαίων, επικοινωνία έργου, παράδοση αποτελεσμάτων κ.λπ.). Η Taste Roots έχει σημαντική εμπειρία σε σχέση με την πράσινη οικονομία καθώς αναπτύσσει επί του παρόντος μια υπηρεσία web-app για την αξιολόγηση της φιλικότητας προς το πράσινο στις διευθυντικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, αξιολογώντας βασικά τις διαφορετικές πτυχές και πτυχές της κατανάλωσης ενέργειας, την εκπαίδευση του προσωπικού, τις επιχειρηματικές στρατηγικές, τη χρήση τεχνολογίας , διαδικασίες αυτοματοποίησης και ούτω καθεξής.

Geidorfplatz 2
8010 Graz
AUSTRIA
www.auxilium.co.at

Το Auxilium είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκεται στο Γκρατς / Αυστρία με κύριο στόχο τη βελτίωση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανταλλαγής μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Από το 2004 η Auxilium συμμετέχει σε μια σειρά από έργα συνεργασίας και ανταλλαγών και στρατηγικές συνεργασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών για την υποστήριξη των κύριων στόχων της ένωσης. Σε αυτή τη βάση, η Auxilium έχει συγκεντρώσει τεράστιες εμπειρίες και έχει αποκτήσει ευρεία τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διεθνικής ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η Auxilium έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 45 έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, κυρίως υπεύθυνη για τις παιδαγωγικές εξελίξεις καθώς και για τη διαχείριση ποιότητας με το έργο.

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka
SLOVENIA
www.scsl.si

Το κέντρο Šolski Škofja loka (Σχολικό κέντρο Škofja Loka) βρίσκεται στην περιοχή Gorenjska - το βορειοδυτικό τμήμα της Σλοβενίας. Είναι δημόσιος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Η παράδοση του Σχολικού μας Κέντρου ξεκινά από το έτος 1889 όταν ιδρύθηκε σχολή χειροτεχνών στο Škofja Loka. Εντός του κέντρου λειτουργούν τρία ανεξάρτητα σχολεία, τα οποία εκπαιδεύουν και εκπαιδεύουν, μαθητές και ενήλικες, σε διάφορους τεχνικούς τομείς και σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα. Το SC Škofja Loka έχει τέσσερις οργανικές ενότητες: Γυμνάσιο Μηχανολόγων Μηχανικών, Γυμνάσιο Ξυλομηχανικής, Επαγγελματικό Κολλέγιο και Κέντρο Εκπαίδευσης Business to Business Δευτεροβάθμια Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.

Csengery u. 9.,H-8800 Nagykanizsa HUNGARY
www.europaconsortium.eu

Η Europa Consortium είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει ενεργά την περιοχή της με έργα κοινωνικής καινοτομίας, νεολαίας, εκπαίδευσης, προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι συνάδελφοί της έχουν μακρά εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, προσφέρει ενδοεπιχειρησιακές και μικρές ομαδικές εκπαιδεύσεις καθώς και λύσεις καθοδήγησης για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων. Ο οργανισμός διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι εμπειρογνώμονές του συμμετέχουν επίσης σε δραστηριότητες περιφερειακού και εδαφικού σχεδιασμού. Το ECN είναι σε θέση να απευθύνεται αποτελεσματικά σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και να διαδίδει πληροφορίες για διάφορες εκκινήσεις.

Νέα

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Download PDF